Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Reklamace

Horáčková Monika: +420 736 752 320, monika.horackova‌‌M‌‌hildinganders.com

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto reklamační podmínky byly vypracovány ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ") a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění ("OOS") a vztahují se na kupní smlouvy na zboží zakoupené výhradně v provozovnách prodávajícího, případně na jiné smlouvy uzavřené s prodávajícím.

1.2 Prodávajícím je společnost Hilding Anders Česká republika a.s., se sídlem Branská 329, 514 01 Jilemnice, IČ: 261 73 212, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2434, (dále jen „Prodávající").

1.3 Zbožím se rozumí veškeré zboží, jehož výrobcem nebo prodejcem je prodávající.

1.4 Kupující je povinen se seznámit s těmito reklamačními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy, přičemž uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží souhlasí s těmito reklamačními podmínkami.

1.5 Kupující je povinen po celou dobu užívání zakoupeného zboží věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu, apod. Zároveň další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost, přičemž s doporučenou údržbou a ošetřováním zboží je kupující seznámen v návodu k použití, který je součásti dodávky zboží.

1.6 Před prvním použitím zboží prodávající doporučuje řádně prostudovat tyto reklamační podmínky včetně příslušného návodu k použití. V případě užívání zboží v rozporu s návodem k použití odpovídá kupující za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s návodem k použití. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé tímto neodborným zacházením, resp. zacházením a užíváním zboží v rozporu s návodem k použití, jakož i za vady uvedené v odst. 2.3. těchto reklamačních podmínek.

2. Základní podmínky uplatnění vad zboží

2.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2.2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou jsou výrobní vady nebo vady materiálu použitého k výrobě zboží.

2.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutím nebo změnou barev, zvlněním potahu či změny v rozměru potahu, způsobené běžným používáním, jakož i zvýšenou potivostí na matraci, a to zejména u matrací s paměťovou –línou-pěnou, které ze své podstaty vyniká vyšší tepelnou akumulací a může tak způsobovat zvýšený pocit tepla a tím i vlastní potivost, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Obdobně za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod. Za vadu dále nelze považovat odchylku v rozměrech v přípustné toleranci +/- 10 mm;tolerance rozměru matrace, pokládané na povrch základny/postele (např. postele s nezapuštěnými matracemi): šířka a délka +/- 20 mm; výška +/- 10 mm. Přípustná tolerance tuhosti jádra/pěny matrace činí +/- 15% (odpor proti stlačení v kPa). U matrací s tlakově pojenou (recyklovanou) „RE“ pěnou je, vzhledem k technologii výroby dané pěny, povolená odchylka v tuhosti +/- 20%, proležení (resp. deformace a změny vlastností), které jsou v rámci povolených tolerancí pro matrace z polyuretanových (Flexifoam®, PUR, studených, visco, hybridních, atp.) pěn, zejména proležení, které nepřesahuje 15% z celkové výšky matrace, barevné odchylky pěn a potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek a dezény potahových látek či vzory prošívání potahových látek nemající vliv na užitné vlastnosti, žmolkování potahu, v důsledku používání nedoporučeného ložního prádla..

2.4. Základním předpokladem řádné reklamace je prokázání koupě zboží u prodávajícího, nejlépe předložením dokladu o koupi zboží (pokladní doklad, faktura, atd.) a předložením reklamovaného zboží s popisem vady, případně záručního listu (zejména při záruce delší než 24 měsíců). .

2.5. Reklamované zboží musí být kompletní a v úplném stavu, musí být v hygienicky přijatelném stavu (tzn. jakkoliv neznečištěné, suché, hygienicky nezávadné, apod.), pokud možno v původním nebo odpovídajícím náhradním obalu, vhodném pro transport zboží (pozor strečovou folii v tenké vrstvě nelze považovat za vhodný obal pro transport). Zboží nesmí být přehnuté ani srolované, vyjma komprimovaných matrací.

2.6. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, kterou věc měla od samého počátku, nebo se neprokáže opak.

2.7. Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout. Prodávající nenese odpovědnost za zjevné vady zboží, ledaže výslovně ujistil kupujícího, že věc je bez jakýchkoli vad, nebo vadu lstivě zastřel. Prodávající též nenese odpovědnost za vady způsobené při přepravě zboží dopravním prostředkem kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen ověřit správnost počtu zboží a neporušenosti jejich obalu. Za pozdější reklamace dodaného počtu nebo poškození zboží, které nebylo uvedeno v dokladu o převzetí zboží podepsaném kupujícím, nenese prodávající odpovědnost a jakákoliv s tím spojená reklamace bude odmítnuta. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující je povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je nutné uvést do dodacího listu, jinak právo na mechanické poškození zboží zaniká.

2.8. Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

2.9. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do 1 roku po odevzdání věci. Na takové kupní smlouvy se nevztahují ustanovení OZ o prodeji zboží v obchodě, zejména ust. § 2158 až 2174 OZ.

3. Délka práva z vadného plnění a uplatnění reklamace

3.1. Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (dále též záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a kupující nemohl zboží užívat, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

3.2. Právo z vadného plnění se nevztahuje (nelze uplatnit) na zboží prodávané za nižší ceny, u kterých byla nižší cena sjednána právě s ohledem na vady.

3.3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od objevení vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. .

3.4. Místem uplatnění reklamace je především provozovna prodávajícího, ve které kupující zboží zakoupil, nicméně kupující je oprávněn reklamaci uplatnit v jakékoliv provozovně prodávajícího nebo přímo v sídle prodávajícího. V případě, že kupující zboží vyrobené společnosti Hilding Anders Česká republika a.s. zakoupí od jiného prodejce (dále jen třetí osoba) než od zde uvedené společnosti, je třeba zboží reklamovat u tohoto prodejce a v takovém případě je místem uplatnění reklamace provozovna třetí osoby, ve které kupující zboží zakoupil, nicméně kupující je oprávněn reklamaci uplatnit v jakékoliv provozovně této třetí osoby nebo přímo v sídle třetí osoby.

3.5. V případě oprávněné reklamace vyřízením výměnou věci (nebo dodáním nové věci), má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na vrácení vadné věci. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující žádný nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). V případě neoprávněné reklamace je zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak..

3.6. Uplatní-li kupující právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí provozovny prodejce nebo jiný kompetentní pracovník prodejce. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.7. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, kdy bude prokázáno, že se jedná o zboží prodávajícího a bylo zakoupeno v jeho provozovně, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení k odbornému posouzení a o tomto pořídí písemný zápis s tím, že ve shora uvedené lhůtě bude reklamace na základě tohoto odborného posouzení buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu. Pokud kupující při reklamaci neprokáže, že se jedná o zboží prodávajícího a bylo zakoupeno v jeho provozovně, prodávající reklamaci odmítne. Předloží-li kupující při zahájení reklamačního řízení hygienicky závadné zboží - matraci (znečištěné, mokré, zapáchající, atd.), bude reklamace přerušena do doby, než kupující odstraní hygienickou závadnost matrace s tím, že tato skutečnost bude vyznačena v reklamačním protokolu. Pokud však kupující nedodá k reklamaci hygienicky nezávadnou matraci, ani do 1 měsíce ode dne přerušení reklamace, považuje se reklamace za ukončenou pro její nedůvodnost.

3.8. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je předmětem reklamace, jaký způsob řešení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

3.9. Prodávající má právo na vybrané druhy zboží stanovit delší záruční dobu než 24 měsíců, kterou vyznačí v záručním listě, případně jiným viditelným a zřejmým způsobem (etiketa, samolepka prodávajícího na obalu zboží, apod.), přičemž základním předpokladem toho, zda prodávající využije svého zde uvedeného práva je řádná registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího na http//zaruka.matracetropico.cz, do 30-ti dnů od zakoupení výrobku

4. Vyřízení reklamace

4.1. Vykazuje-li zboží odstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou lze odstranit opravou, má kupující právo na to, aby zboží bylo uvedeno do bezvadného stavu opravou, nebo není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, výměnou věci se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

4.2. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

4.3. Vykazuje-li zboží neodstranitelnou vadu, tzn. vadu, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem a zboží nelze řádně užívat, jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové (na přání kupujícího a po dohodě s prodávajícím lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy

4.4. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

4.5. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci (resp. zboží) do 30 dnů ode dne jejího vyřízení, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu poplatek za uskladnění, který kupující bude povinen uhradit do 10 dne jeho vyúčtování.

5. Závěrečná ustanovení

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce. Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz. Tyto reklamační podmínky nabývají účinnost dne 19. 2. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo reklamační podmínky jednostranně měnit.

Hilding Anders Česká republika a.s.

Reklamační protokol ke stažení:

Verze PDF (Adobe Reader): pdf-reklamacni-protokol-cz
Verze XLS (MS Excel): xls-reklamacni-protokol-cz

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ MATRACÍ A VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Verze PDF (Adobe Reader): navod-k-pouziti-vseobecna-zaruka